Nghị quyết số 62/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Hưng Yên

Số/Ký hiệu: 112/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 2013-04-26

Công văn số 790/TTg-KTN của Thanh tra Chính phủ-Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Công văn số 781/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v ổn định giá thuê đất đối với nhà, đất cho cơ quan đại diện nước ngoài thuê làm trụ sở
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Phú Yên
Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Kiên Giang
Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Yên Bái
Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam