Hội Sáng chế Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế và tổ chức, cá nhân khác mong muốn tham gia hợp tác trong nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sáng chế, giải pháp kỹ thuật, phục vụ cho nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng.

Mục đích của Hội nhằm hỗ trợ hội viên phát triển tất cả các tài sản trí tuệ là sản phẩm sáng tạo đã được đăng ký, cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và những giải pháp công nghệ có tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, cải tiến, phát triển để tạo ra những sáng chế, giải pháp hữu ích mới, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế- xã hội.