• Hướng dẫn mua bán sáng chế

    8 năm trước admin-2 0
    Người nộp đơn tiến hành thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế và chuyển quyền sử dụng sáng chế (gọi là li-xăng sáng chế). Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế là việc chủ sở hữu quyền sở hữu sáng chế...