• Lịch sử luật sáng chế của Việt Nam

    2 năm trước admin-2 0
    Chế định pháp luật nói chung và quyền đối với nói riêng tại Việt Nam là một chế định còn non trẻ mới được hình thành từ cuối những năm 60 của thế kỷ Giai đoạn trước năm 1981: Hệ thống pháp luật về sở hữu còn sơ...